New Jersey COVID-19 Business Information

Up-to-date information for businesses on reopening from COVID, including rules and guidance that must be followed, economic assistance programs, and other resources.

Translation

Tagalog

Updated:
May magagamit bang tulong sa wika sa pagtapos ng Aplikasyon para sa Kaloob na Pang-emergency para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles?

Nagkakaloob ang NJEDA ng mga serbisyong wika upang tumulong sa Programang Kaloob na Tulong Pang-emergency sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant Program) sa 11 wika. Magagamit ang tulong na ito sa Arabic, Cantonese, Gujarati, Hindi, Italian, Koreano, Mandarin, Polish, Portuguese, Espanyol, at Tagalog. Kung kailangan mo ng tulong sa wika, mangyaring ipadala sa NJEDA ang iyong pangalan, ginagamit na wika at numero ng telepono sa languagehelp@njeda.com. Mangyaring tandaan na habang magagamit ang tulong na ito sa mga wikang ito, dapat matapos mismo ang aplikasyon sa Ingles o Espanyol.